قیمت های سرویس های ما

نصب دوربین مداربسته
جدید
تومان مالیات رایگان
نصب ۴ دوربین مداربسته
نصب ۶ دوربین مداربسته
نصب ۸ دوربین مداربسته
نصب ۱۶ دوربین مداربسته
نصب ۳۲ دوربین مداربسته
نصب تلفن وویپ
جدید
تومان مالیات رایگان
نصب ۴ تلفن وویپ
نصب ۶ تلفن وویپ
نصب ۸ تلفن وویپ
نصب ۱۶ تلفن وویپ
نصب ۳۲ تلفن وویپ
نصب نود شبکه
جدید
تومان مالیات رایگان
نصب ۴ نود شبکه
نصب ۶ نود شبکه
نصب ۸ نود شبکه
نصب ۱۶ نود شبکه
نصب ۳۲ نود شبکه
نصب دکل وایرلس
جدید
تومان مالیات رایگان
نصب دو نقطه به نقطه شبکه
نصب چهار نقطه به نقطه شبکه
نصب شش نقطه به نقطه شبکه
نصب دوازده نقطه به نقطه شبکه
نصب مولتی نقطه به نقطه شبکه

جدول قیمت هاست‌های ماه سایت

هاست نقره‌ایی
۱۹۹ تومان ماهانه
یک گیگابایت
دو گیگابایت
چهار گیگابایت
هشت گیگابایت
ده گیگابایت
هاست طلایی
۱۹۹ تومان ماهانه
یک گیگابایت
دو گیگابایت
چهار گیگابایت
هشت گیگابایت
ده گیگابایت
هاست تیتانیوم
۱۹۹ تومان ماهانه
یک گیگابایت
دو گیگابایت
چهار گیگابایت
هشت گیگابایت
ده گیگابایت
هاست الماس
۱۹۹ تومان ماهانه
یک گیگابایت
دو گیگابایت
چهار گیگابایت
هشت گیگابایت
ده گیگابایت